Praca

K O N K U R S    O F E R T

Na stanowisko:  Kierownik projektu dla inwestycji p.n. „Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik projektu – 1 osoba – umowa cywilna.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku, teren budowy w Łomży przy ul. Al. Piłsudskiego 11.

Inwestycja jest prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Stopień zaawansowania przygotowania inwestycji – Inwestor posiada wszystkie warunki przyłączy mediów i opracowany PF-U.

Termin realizacji inwestycji – od zawarcia umowy z wykonawcą (III.2019 r.) do zakończenia
i rozliczenia finansowego inwestycji (IV kw. 2019 r.).

Kryterium wyboru:  cena.

 Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe kierunkowe – budownictwo,

-          uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

-          co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika projektu realizacji budynków lub kierownika budowy,

-          znajomość aktualnych przepisów Prawa budowlanego, przepisów okołoustawowych
i pozostałych przepisów prawnych mających związek z inwestycją budowlaną, w tym przepisów dotyczących obiektów w ochronie zdrowia,

-          znajomość obsługi komputera,

-          znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych,

-          znajomość prowadzenia rozliczeń finansowych robót budowlanych,

-          niekaralność.

Wymagania pożądane:

-          znajomość i praktyka w budownictwie modułowym,

-          znajomość zagadnień branży sanitarnej i elektrycznej,

-          umiejętność egzekwowania zadań i organizacji pracy,

-          kreatywne radzenie sobie z problemami,

-          charyzma i zdolności interpersonalne.

Główne obowiązki:

-          współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego, kierownikiem budowy i kierownikami robót branżowych, projektantami, gestorami mediów i instytucjami w zakresie prawidłowego i kompleksowego prowadzenia inwestycji,

-          nadzór nad organizacją i realizacją robót budowlanych,

-          nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji budowy,

-          monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą,

-          nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,

-          udział w odbiorach częściowych robót i odbiorze końcowym,

-          nadzór nad prawidłowością sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

-          bieżące rozliczanie finansowe inwestycji i końcowe rozliczenie inwestycji,

-          bieżące zgłaszanie problemów inwestorowi.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie o niekaralności,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać oferty:  28  luty  2019 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          w ofercie należy podać kwotę ryczałtową za zarządzanie całym projektem,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt:  z-ca dyrektora Anna Lisowska - 85 74 47 002, 606 119 504.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Asystent/ka  Dyrektora

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów    na stanowisko:

Asystent/ka  Dyrektora – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania:

-          wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze,

-          doświadczenie w redagowaniu umów cywilno-prawnych,

-          biegła znajomość języka angielskiego,

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          dobra znajomość pakietu MS Office,

-          znajomość zasad prowadzenia sekretariatu,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność,

-          wysoki poziom kultury osobistej.

Główne obowiązki:

-  prowadzenie spraw administracyjnych związanych ze świadczeniem usług medycznych,

-  nadzór administracyjny nad realizacją umów na realizację programów polityki zdrowotnej,

-  prowadzenie rejestrów: umów, kontaktów zewnętrznych,

-  aktualizacja wpisów RCKiK do rejestrów,

-  aktualizacja regulaminu organizacyjnego, schematu organizacyjnego,

-  współpraca w redagowaniu i aktualizacji ogłoszeń oraz BIP-u,

-  redagowanie korespondencji i projektów zarządzeń wewnętrznych,

-  obsługa sekretariatu

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  28.02.2019 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

Ewa Pazulak - 85 74 56 348