Szkolenia

Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

 

Kurs przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medyczneji lekarzy.

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest odpowiednie doświadczenie zawodowe (co najmniej 1 rok stażu pracy w pełnym wymiarze godzin w pracowni serologii lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy, przez okres nie dłuższy niż trzy lata), potwierdzone zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika laboratorium lub Dyrektora placówki. Zaświadczenie lub jego kopię należy dołączyć do zgłoszenia na kurs.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko; dane kontaktowe (nr tel. oraz e-mail) należy przesłać listownie na adres: RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok lub elektronicznie na adres: sekretariat@rckik.bialystok.pl z dopiskiem: "Kurs Serologiczny 2018".

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do mgr Jolanty Wróbel pod nr tel.: 85 745 63 55 lub drogą elektroniczną: jwrobel@rckik.bialystok.pl.

Opłata za kurs wynosi 2400,00 zł od osoby.

 

W przypadku małej liczby chętnych (poniżej 6 osób) zastrzega się możliwość zmiany terminu kursu na późniejszy.  


SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW

 

 Szkolenia lekarzy stażystów, którzy rozpoczęli staż od 01.10.2017 r. rozpoczną się w 2018 roku. 

Pytania należy kierować do lek. med. Dariusza Średzińskiego, tel. 85-7456-308 lub 85-7447-002; fax 85 7447-133, dsredzinski@rckik.bialystok.pl

Szkolenia lekarzy  rozpoczynających staż od 01.10.2017 r. będą realizowane od marca 2018 roku (szkolenie 5-cio dniowe).
Obowiązują pisemne zgłoszenia kandydatów podpisane przez  Koordynatora stażu lub Dyrektrora szpitala, w którym lekarz stażysta jest zatrudniony.
O  terminie szkolenia i osobach zakwalif
ikowanych na szkolenie koordynatorzy są informowanii pisemnie z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.
Harmonogram szkoleń na rok 2018 r.

- I kurs od 05.03 do 09.03.2018
- II kurs od 09.04 do 13.04.2018
- III kurs od 07.05 do 11.05.2018
 Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.