Potrzebna krew grupy..
 
Tu oddasz krew
 
Ankieta
Aktualnie jest dostępna następująca ankieta
Ankieta skierowana do Krwiodawców
Kto może oddać krew?
REJESTRACJA
BADANIA WSTĘPNE
POBIERANIE KRWI
POBIERANIE OSOCZA
POBIERANIE LEUKOCYTÓW I PŁYTEK KRWI
BADANIA LABORATORYJNE
ETAP KOŃCOWY


REJESTRACJA


Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18-65 lat. Aby oddać krew należy zgłosić się do placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub na akcję organizowaną przez RCKiK poza placówką. Pierwszym etapem jest zarejestrowanie kandydata na krwiodawcę w tym celu wymagane jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na stwierdzenie tożsamości, zawierający numer PESEL. Dokumentem takim może być np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, czy też legitymacja studencka. Dane o potencjalnym dawcy są wprowadzane do komputerowej bazy danych. Po sprawdzeniu danych osobowych następuje zarejestrowanie pod kolejnym niepowtarzalnym numeremr donacji (jako donację rozumiemy pojedyncze oddanie krwi lub jej składnika). Obowiązujące przepisy dotyczące pobierania krwi wymagają zachowania danych osobowych dotyczących dawcy, dlatego też nadawane są numery donacji. Po zarejestrowaniu przyszły dawca otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz zawierający pytania odnośnie stanu zdrowia i ewentualnych przebytych chorób. Szczegółowość kwestionariusza który musi być wypełniony każdorazowo przed oddaniem krwi pomaga w określeniu stanu zdrowia dawcy w przeszłości i obecnie, co pozwala na zakwalifikowanie do oddania krwi osób spełniających ścisłe kryteria zdrowotne. Do grona krwiodawców nie wchodzą osoby dla których oddanie krwi jest przeciwwskazane.


BADANIA WSTĘPNE

Poprzez nakłucie palca lub żyły łokciowej dawcy pobiera się próbkę krwi celu oznaczenia hematokrytu lub stężenia hemoglobiny, czyli podstawowych parametrów krwi, których wartości są brane pod uwagę podczas kwalifikowania do oddania krwi. Po uzyskaniu wyników tych badań i wypełnieniu kwestionariusza dawca jest badany przez lekarza. Lekarz w trakcie badania zwraca szczególną uwagę na układ żylny budowę i ciężar ciała, stan skóry, jamy ustnej i węzłów chłonnych, temperaturę ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto w gabinecie lekarskim następuje sprawdzenie wypełnionego kwestionariusza oraz wyników wstępnych badań laboratoryjnych. Lekarz informuje o rodzaju zabiegu sposobie i metodzie jego przeprowadzenia oraz ewentualnych następstwach dla stanu zdrowia, Ponadto przekazywane są informacje o rodzaju badań i testach laboratoryjnych wykonywanych z pobranej krwi. Na podstawie badania lekarskiego, wyników badań i wywiadu medycznego kandydat na dawcę jest kwalifikowany do zabiegu pobrania krwi lub jej składników. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazania do oddawania krwi lekarz podejmuje decyzję o dyskwalifikacji czasowej lub stałej. Przeciwwskazaniem do oddawania krwi są między innymi: choroby układu krążenia oddechowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego, choroby krwi i układu krwiotwórczego, choroby skóry ostre i przewlekłe choroby zakaĽne, przebycie w ciągu ostatnich 6 miesięcy dużych zabiegów operacyjnych, przyjmowanie większości leków, środków odurzających, oraz uzależnienie od alkoholu.


POBIERANIE KRWI

Po zakwalifikowaniu przez lekarza przyszły dawca otrzymuje lekkostrawny poczęstunek, a następnie przygotowuje się do pobrania krwi. Przed pobraniem krwi sprawdzana jest raz jeszcze tożsamość dawcy oraz rodzaj donacji do jakiej dawca został zakwalifikowany przez lekarza. Następnie okolica planowanego wkłucia jest dokładnie odkażana przez trzykrotne przemycie roztworami antyseptycznymi. Najczęstszym rodzajem donacji jest pobranie krwi pełnej. Standardowo pobiera się około 450 mililitrów krwi. Zabieg pobierania trwa zwykle kilka minut. Obecnie krew pełną można pobierać od kobiet nie częściej niż 4 razy do roku, od mężczyzn nie częściej niż 6 razy do roku, a minimalna przerwa między donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Każdy dawca podczas donacji może zrezygnować z oddawania krwi, a po oddaniu krwi może przekazać informację, że krew którą oddał nie nadaje się do przetoczenia. Po zakończeniu pobierania należy zabezpieczyć miejsce wkłucia przed krwawieniem, dawca powinien pozostać co najmniej kilka minut w pozycji półleżącej a następnie siedzącej. W trakcie zabiegu i po jego zakończeniu dawca pozostaje pod opieką przeszkolonego personelu medycznego, który określa czy stan ogólny dawcy pozwala na opuszczenie placówki służby krwi po oddaniu krwi. Na zakończenie dawcy otrzymują poczęstunek. Na mocy obowiązujących w naszym kraju przepisów osoba, która oddała krew w danym dniu może być w tym samym dniu zwolniona z obowiązku zawodowych czy nauki w szkole.


POBIERANIE OSOCZA

Oprócz pobierania krwi pełnej można pobierać osocze lub tylko poszczególne rodzaje komórek krwi; płytki, krwinki białe. Do przeprowadzenia tego typu zabiegów wykorzystuje się specjalne urządzenia zwane separatorami osoczowymi i separatorami komórkowymi. Pobranie osocza przy użyciu separatora osoczowego polega na rozdzieleniu pobranej wstępnie krwi pełnej na część komórkową i osoczową. Część komórkowa zwracana jest do żyły dawcy. Zwykle pobiera się ok. 600 ml osocza podczas zabiegu. W związku z tym, że ponad 90% osocza składa się z wody, na zakończenie zabiegu wyrównawczo przetacza się dawcy roztwór soli fizjologicznej. Specyfika zabiegu wpływa na jego czas, który wynosi zwykle ok. 30 min.


POBIERANIE LEUKOCYTÓW I PŁYTEK KRWI
 
RCKiK w Białymstoku posiada także urządzenia zwane separatorami komórkowymi, które pozwalają na pobranie tzw. koncentratów wybranych komórek krwi.
W tym przypadku zestaw do pobierania podłączony jest do układu krwionośnego dawcy zwykle za pomocą dwóch wkłuć dożylnych. Z jednego wkłucia pobierana krew, trafia system drenów do zestawu pojemników umieszczonych w separatorze, który dokonuje rozdziału krwi na składniki. Drugim wkłuciem krew pozbawiona tylko określonego składnika powraca do krwioobiegu dawcy. Określonym składnikiem krwi który uzyskuje się w trakcie zabiegu są zwykle płytki krwi (trombocyty), rzadziej krwinki białe (leukocyty).

Niewątpliwie zaletą tego typu urządzenia jest fakt, że np. koncentrat krwinek płytkowych pobrany za pomocą separatora komórkowego od jednego dawcy odpowiada jakościowo koncentratom płytkowym uzyskanym metodą konwencjonalną z krwi 6 dawców.
Separatory komórkowe i osoczowe można wykorzystać także w określonych przypadkach do przeprowadzenia zabiegów leczniczych u chorych. Pobiera się wówczas niepożądany składnik lub składniki krwi w celu usunięcia ich z krwioobiegu.
Dzięki separatorom komórkowym można pobrać także komórki macierzyste krwi obwodowej wykorzystywane następnie do przeszczepu szpiku.
Separatorów komórkowych można również używać do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Zestaw urządzenia podłączony jest do układu krwionośnego dawcy za pomocą jednego wkłucia dożylnego. Aparat pracuje cyklicznie. W fazie pobierania krew trafia do zestawu separatora. Jest rozdzielana na składniki. W fazie zwrotu krwinki czerwone gromadzone są w pojemniku kolekcyjnym a pozostałe elementy krwi powracają  do krwiodawcy tą samą drogą, którą zostały pobrane. Zabieg trwa około 30 minut. Jego zaletą jest możliwość pobrania podwójnej porcji krwinek czerwonych od krwiodawców o specjalnie dobranych układach antygenów erytrocytów.

 
BADANIA LABORATORYJNE

Pobrane na zakończenie donacji próbki krwi są przekazywane do poszczególnych pracowni laboratoryjnych w celu wykonania oznaczeń grupy krwi i testów pozwalających na wykrycie nosicieli wirusów zapalenia wątroby typ B i C, wirusa HIV, zakażenia kiłą. Każdy preparat podlega obowiązkowej kontroli wszystkich niezbędnych wyników badań oraz kontroli wizualnej. Spełnienie norm jakościowych pozwala na zakwalifikowanie preparatu do lecznictwa.

 
ETAP KOŃCOWY


Zakwalifikowane do lecznictwa składniki krwi są przekazywane do Ekspedycji. Na podstawie otrzymanych ze szpitali zapotrzebowań, z Ekspedycji wydaje się określone składniki krwi do przetoczenia chorym. Zależnie od rodzaju składnika krwi wymagane są określone warunki ich przechowywania. Koncentrat Krwinek Płytkowych podlega stałemu mieszaniu w temperaturze 22-24 °C w urządzeniu zwanym mieszadłem. Koncentrat Krwinek Czerwonych przechowywany jest w lodówce w temp. 2-6 °C, a osocze w stanie zamrożenia w zamrażarkach, w których utrzymywana jest temp. poniżej – 30°C.