Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługę przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C
ZP/PN-16/20
2020-10-01
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2020-11-24