Praca

1. Ogłoszenie o konkursie ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: kwalifikowania osób na kandydatów  na dawców krwi i szpiku oraz dawców krwi poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego w RCKiK w Białymstoku.

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można   w siedzibie Udzielającego Zamówienie – Kadry, pokój nr 219, tel. 85 74 56 348 oraz na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakładce: praca.

3. Oferty należy składać w kadrach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 do dnia 15.03.2024 r. do godz.12.00

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 15.03.2024 r. godz. 12.30 – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

5. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia kierował się będzie następującymi kryteriami:

a)      najniższa cena za jedną godzinę świadczenia usługi,

b)      doświadczenie w służbie krwi.

6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub/i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

7. Oferentowi przysługuje prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

Białystok, 2024.02.21

 


 

 

2. Ogłoszenie o konkursie ofert dla pielęgniarek (położnych) na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r, poz. 991) ogłasza konkurs ofert  na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi, dawców szpiku oraz dawców krwi w RCKiK w Białymstoku.

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można   w siedzibie Udzielającego Zamówienie – Kadry, pokój nr 219, tel. 85 74 56 348 oraz na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakładce: praca.

3. Oferty należy składać w kadrach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 do dnia 15.03.2024 r. do godz. 12.00.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 15.03.2024 r. godz. 12.30 – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

5. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia kierował się będzie następującymi kryteriami:

a)      najniższa cena za jedną godzinę świadczenia usługi,

b)      doświadczenie w służbie krwi.

6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

7. Oferentowi przysługuje prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

Białystok, 2024.02.21

 


 

3. O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – mgr analityki medycznej,

-          aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

-          aktualne uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

-          co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

-          specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub rozpoczęta specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Wymagania pożądane:

-          co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy w placówce służby krwi,

-          znajomość systemu informatycznego eKrew Plus,

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność.

Główne obowiązki:

-          wykonywanie i autoryzacja badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

-          obsługa systemów informatycznych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór w załączeniu.

Termin do którego należy składać dokumenty:  08.03.2024 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać:

      w wersji papierowej na adres:

RCKiK w Białymstoku pok. nr 219

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

kadry@rckik.bialystok.pl

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: 

Kierownik DITiL – dr n. med. Agnieszka Żebrowska – 85 74 56 312

Kadry - mgr Ewa Pazulak – 85 74 56 348

 

________________________________________________________________________________________________________________________

4.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Farmaceuta  - Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów    na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent  – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – mgr farmacji,

-          aktualne prawo wykonywania zawodu farmaceuty,

Wymagania pożądane:

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          komunikatywność,

Główne obowiązki:

- przyjmowanie produktów leczniczych,

- wydawanie produktów leczniczych,

- nadzór nad prawidłowym przechowywaniem produktów leczniczych,

- współuczestniczenie w prowadzeniu racjonalnej gospodarki produktami leczniczymi,

- przyjmowanie i wydawanie i nadzór nad prawidłowym przechowywaniem krwi i jej składników,

- współuczestniczenie w prowadzeniu racjonalnej gospodarki krwią i jej składnikami

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór w załączeniu.

Termin do którego należy składać dokumenty:  12.03.2024 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt: 

Kierownik DDiE - dr n. med. B. Boczkowska-Radziwon – 85 74 56 310

Kadry – mgr Ewa Pazulak - 85 74 56 348