Cennik

 


 Załącznik Nr 3 do SOP B-75-1


 

 

 

 

 

 

Upoważnienie do wydania wyniku badania laboratoryjnego

 

 

Białystok, dn.................

 

 

Imię i nazwisko pacjenta:........................................................................................................

 

PESEL.................................

 

Ja niżej podpisany/-a legitymujący/-a się dowodem osobistym nr............................................

upoważniam Pana/Panią.............................................................................................................

do odbioru moich wyników badań laboratoryjnych.

 

 

 

Data i podpis pacjenta

 

 

Data i podpis osoby odbierającej wynik badania