Zamówienie publiczne

Dostawa niezbędnych elementów do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej ZP/TP-9/21
ZP/TP-9/21
2021-04-23
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-05-06
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam�wienia
Uniewa�nienie post�powania