Projekt e-Zdrowie - RPO WP

 

 

 

Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-010/12
pn. „Kompleksowe e-usługi w zakresie krwiolecznictwa świadczone przez RCKiK w Białymstoku”

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

 

W ramach publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wdroży platformę informatyczną do świadczenia kompleksowych e-usług  na rzecz jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa podlaskiego, obejmującą:

-    system zlecania wykonania badań immunohematologicznych,

-    system składania zamówień na krew i jej składniki,

-    system zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych,

-    system elektronicznej księgi transfuzyjnej,

za pomocą internetu.

Projekt zakłada integrację z regionalną platformą informatyczną poprzez wykorzystanie portalu regionalnego uruchomionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach „Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie”.

E-usługi będą dostępne na regionalnej platformie informatycznej w postaci aplikacji on-line, a jednocześnie w portalu będzie dostępny interfejs oparty o usługę sieciową (tzw. webservice), który umożliwi podłączenie się do usługi bezpośrednio z dowolnego systemu. W wyniku realizacji projektu powstaną trzy usługi świadczone drogą elektroniczną: dwie na poziomie Interakcja i jedna na poziomie Dwustronna Interakcja

Celem projektu jest:

-    usprawnienie procesu wydawania krwi i materiałów krwiopochodnych,

-    przyspieszenie procesu autoryzacji badań,

-    przyspieszenie dostępu do danych i informacji,

-    zwiększenie efektywności funkcjonowania służby krwi.

Spodziewane korzyści z realizacji projektu:

-    usprawnienie komunikacji pomiędzy szpitalem wysyłającym zlecenie na wybrany składnik krwi albo badanie laboratoryjne, a RCKiK w Białymstoku, który jest odbiorcą zlecenia,

-    skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przetoczenie składnika krwi,

-    zwiększenie dostępności do bieżącej informacji na temat realizacji zleceń i zamówień,

-    zwiększenie dostępności do informacji o wykonanych badaniach, co w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz spowoduje zmniejszenie ilości badań wykonywanych u tego samego pacjenta.

Projekt stworzy platformę dostępną dla wszystkich pracowni wykonujących badania immunohematologiczne w województwie podlaskim, a także na terenie całego kraju.

Cel bezpośredni projektu jest spójny z celem głównym Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, jakim jest upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej. 

W ramach projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsze postępowanie na „Dostawę systemu do zdalnej autoryzacji badań immunohematologicznych w RCKiK w Białymstoku wraz z niezbędnym sprzętem”, którego podmiotem była dostawa systemu do zdalnej autoryzacji badań immunohematologicznych, dostawa systemu wirtualnych desktopów, dostawa systemu zabezpieczenia połączeń sieciowych wykonawca realizował w okresie od 09.09.2013 r. do 05.11.2013 r.

W dniu 26.03.2015 r. Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego udostępnił platformę dla podmiotów zewnętrznych. Tego samego dnia RCKiK w Białymstoku rozpoczęło prace nad integracją systemu do zdalnej autoryzacji badań immunohematologicznych w RCKiK w Białymstoku z regionalną platformą informatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poprzez wykorzystanie portalu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”. W trakcie integracji zaistniałe problemy techniczne, niezależne od Beneficjenta, spowodowały,  że integracja nie została przeprowadzona w wymaganym terminie (tj. do 27.03.2015 r.). Jednak w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac, dnia 02.04.2015 r. pomyślnie udało się zintegrować kompleksowe e-usługi z regionalna platformą.

Natomiast integracja systemu do zdalnej autoryzacji z systemem informatycznym zakupionym przez RCKiK w Białymstoku została zrealizowana przez Wykonawcę w październiku 2014 r. 

Drugie postępowanie na "Dostawę systemu informatycznego obejmującego e-usługi w zakresie krwiolecznictwa", którego przedmiotem była dostawa systemu informatycznego obejmującego e-usługi w zakresie krwiolecznictwa świadczone przez RCKiK w Białymstoku, jego instalacja, konfiguracja i prawidłowe uruchomienie, dostawa zestawów do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przeszkolenie personelu RCKiK w Białymstoku, wykonawca realizował w okresie od 30.10.2013 r. do 29.07.2014 r.

W wyniku poczynionych oszczędności w ramach jednego z zadań projektu, RCKiK w Białymstoku otrzymało dodatkowe dofinansowanie na zakup 2 serwerów, macierzy dyskowej wraz z infrastrukturą SAN. W związku z powyższym przeprowadzono trzecie postępowanie na "Dostawę sprzętu komputerowego w celu modernizacji istniejącego środowiska wirtualizacyjnego w RCKiK w Białymstoku". Umowa w ramach ww. postępowania była realizowana przez Wykonawcę w okresie od 28.07.2014 r. do 18.09.2014 r.

Przeprowadzono również postępowanie w trybie określonym w art. 70 1-5 kodeksu cywilnego na "Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych" w ramach, którego Wykonawca dostarczył do RCKiK w Białymstoku: plakietki informacyjne, plakaty informacyjno - promocyjne oraz tablice informacyjne.

W maju 2015 r. Beneficjent rozpoczął procedurę ostatecznego rozliczenia projektu.

 

 

redakcja: Anna Tokarska

04 lipca 2013r.

Aktualizacja: 02.06.2015 r.