Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Sluzby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

e-krew - co to jest?

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 1. - dawców i kandydatów na dawców krwi,
 2. - podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
 3. - centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi - pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 4. - instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:

dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 1. - umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 2. - profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
  1. - wyniki bezpłatnych badań,
  2. - zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,
  3. - kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
  4. - czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
 3. - uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 4. - złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników;

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 1. - zamówienie krwi i jej składników,
 2. - informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
 3. - uzyskanie informacji w ramach procedury "look back"
 4. - zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

Naszym celem jest:

 1. - ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 2. - dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 3. - optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 4. - podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:

 1. - monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 2. - dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 1. - dawcy krwi:
  1. - zaoszczędzą czas,
  2. - lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),
 2. - podmioty lecznicze:
  1. - zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
 3. - centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:
  1. - zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
  2. - skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),
  3. - zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
 4. - instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):
  1. - zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
  2. - będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: Projekt e-Krew - "Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem"

Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II "E-administracja i otwarty rząd" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł. Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:

 1. 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:

 1. 1. Narodowe Centrum Krwi
 2. 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 3. 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
 4. 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 6. 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 7. 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 8. 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 9. 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 10. 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 11. 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 12. 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 13. 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 14. 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom
 15. 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 16. 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 17. 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 18. 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 19. 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 20. 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 21. 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
 22. 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 23. 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce
 24. 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 25. 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu